Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Juridisk navn: Holst Andersen Manufacturing Denmark ApS
Organisationsform: Anpartsselskab
CVR-nr.: 38698613
Kontor adresse: Lyngsvej 1, 9900 Frederikshavn
Lager adresse.: Knivholtvej 14, 9900 Frederikshavn
E-mailadresse: mail@holstandersen.com
Telefonnummer: +45 20 600 640

 

Salgsbetingelser

ANVENDELSE

Enhver levering af ”Ljusna”, ”ElworksLED”, og ”Holst Andersen Lighting” LED produkter (herefter benævnt ”Produkterne”) fra Holst Andersen Manufacturing Denmark ApS, cvr. nr. 38698613, Lyngsvej 1, 9900 Frederikshavn (herefter ”Holst Andersen”), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der sammen med ordrebekræftelse samt samarbejdsaftale indgået med den Kunde (herefter ”Installatør”), som ønsker at tilbyde sine kunder belysningsløsninger, hvori Produkterne indgår, udgør det samlede aftalegrundlag for levering af Produkterne.

 

MANGLER

Hæftelse: Såvel Holst Andersen som Installatøren er selvstændige juridiske personer. Ingen af parterne hæfter således for hinandens forpligtelser. Ingen af parterne må tilkendegive andet over for kunden. Installatøren er således bekendt med og enig i, at Holst Andersen ikke har noget selvstændigt ansvar over for tredjemand i anledning af belysningsanlæg solgt til tredjemand, herunder - men ikke begrænset til - anlæggets ydeevne samt forventninger til energimæssige besparelser, også i tilfælde af Holst Andersen leverance af en supportydelse såsom bistand til markedsføring, hvorefter Holst Andersen stiller salgsmateriale og showroom til rådighed i forbindelse med Installatørens salgsarbejde. Ligeledes hæfter Holst Andersen ikke for Installatørens afgivelse af produktinformationer vedrørende Produktet, som ikke er overensstemmende med Produkternes produktblad.

Omlevering: Holst Andersen ansvar i forhold til Installatøren er begrænset til et mangelansvar i forhold til Produkternes produktblad. Såfremt der reklameres over et mangelfuldt produkt, har Holst Andersen ret til at foretage omlevering af det defekt produkt. Installatøren har i sådanne tilfælde ikke yderligere mangelsbeføjelser over for Holst Andersen.

Indirekte tab: Holst Andersen kan på intet tidspunkt blive ansvarlig for noget indirekte tab hos Installatøren og/eller tredjemand, herunder driftstab, tabt fortjeneste, omkostninger til demontering eller udskiftning af den mangelfulde vare.

Reklamation: Installatøren er forpligtet til at undersøge Produkterne straks ved modtagelsen og reklamere senest 8 dage efter modtagelsen, såfremt denne vil gøre mangelsansvar gældende. Holst Andersen mangelsansvar i forhold til leverede produkter ophører dog senest 2 år efter Installatørens modtagelse af Produkterne, medmindre Installatøren forinden skriftlig har reklameret over for Holst Andersen. For så vidt angår byggematerialer til anvendelse i Danmark er den i første punkt angivne frist 5 år fra byggeriets aflevering.

FORSINKELSE

Godtgørelse: Ved forsinkelse med levering i forhold til leveringstermin angivet i ordrebekræftelsen, kan Installatøren alene kræve en godtgørelse på 2,5% af ordresummen vedrørende den pågældende ordre pr. påbegyndt uge, dog maksimalt 15% uanset forsinkelsens varighed.

 

Ophævelse: Installatøren kan ved forsinkelse udover 8 uger i forhold til den angivne leveringstermin hæve den indgåede ordre.

Fordringshavermora: I tilfælde af, at Installatøren ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, er Holst Andersen berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er Holst Andersen berettiget til at bortsælge eller oplagre Produkterne for Købers regning. Ved oplagring henligger Produkterne for Købers risiko.

Returnering: Returnering af Produkterne kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for Installatørens regning.

Indirekte tab: Holst Andersen kan på intet tidspunkt blive ansvarlig for noget indirekte tab hos Installatøren og/eller tredjemand, herunder driftstab, tabt fortjeneste som følge af leveringsforsinkelsen.

Force majeure: Holst Andersen er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af dennes forpligtelser, så længe dette kan henføres til force majeure, herunder - men ikke begrænset til - krig, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder. Er hindringen på mere end 3 måneder, er hver part berettiget til at hæve aftalen.

 

PRODUKTANSVAR

Omfang: For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan Holst Andersen ikke pålægges yderligere ansvar. Holst Andersen kan således ikke gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, i det omfang dette ikke følger af de ufravigelige retsregler.

Skadesløsholdelse: I tilfælde, hvor Holst Andersen holdes ansvarlig ud over det ovenfor anførte ansvar, skal Installatøren tilsvarende holde Holst Andersen skadesløs herfor. Installatøren er forpligtet til at lade sig sagsøge for det samme værneting, som behandler spørgsmålet om Holst Andersen produktansvar.

5 års produktgaranti: Holst Andersen garanterer at ombytte eller reparere de produkter, der ophører med at virke inden 5 års levetid er opnået, regnet efter installationstidspunktet. Garantien ydes udelukkende på produkter, der installeres af en fagkyndig person f.eks. en el-installatør efter Holst Andersen tekniske anvisninger, og som tillige er vedligeholdt foreskriftsmæssigt.

Reklamationsretten bortfalder hvis produktet har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart. Enkeltdele som batterier og sliddele er ikke omfattet af reklamationsretten. Ved reklamation skal der udfyldes en reklamationssag (RMA) for hvert produkt, samt vedhæftes en kopi af faktura, som sendes til os. Reklamationen skal godkendes af Holst Andersen, inden en ombytning eller reparation igangsættes. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr samt forsendelsesomkostninger. Holst Andersen kan ikke garantere, at et defekt produkt ombyttes til ét af samme fabrikat, men ombytning vil altid ske til et produkt, der mindst har samme egenskaber som det defekte. Holst Andersen hæfter ikke for synbare forskelle i det ombyttede produkts udseende eller for ekstraomkostninger i forbindelse med indbygning af det ombyttede produkt. Kundens godtgørelse for eventuelle fejl og mangler ved en vare kan aldrig overstige prisen på varen.

 

LOVVALG OG VOLDGIFT

Mediation: Enhver uenighed, som måtte opstå vedrørende forståelsen og fortolkningen af denne samarbejdsaftale, herunder dens indhold, ophør, omfang eller misligholdelse, skal først søges forligt i mindelighed ved hjælp af en mediator udmeldt af foreningen Danske Mediatoradvokater, H.C. Andersens Boulevard 45, 1553 København V (www.mediatoradvokater.dk). Mediatonen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende standardaftaler for meditation, fastsat af Danske Mediatoradvokater, foreningens etiske regler samt reglerne om god advokatskik.

Voldgift: Såfremt parterne ikke opnår enighed via mediation indenfor 6 uger efter valg af mediator, afgøres tvisten ved voldgift i Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration efter instituttets regler. Instituttet udpeger alle voldgiftsrettens medlemmer.

Lovvalg: Aftalen er i enhver henseende underkastet dansk ret.

Salgsbetingelserne er senest opdateret den 14. maj 2020